Všeobecné obchodní podmínky

1. Rozsah platnosti

Společnost fitness company Handels GesmbH (dále jen prodejce) uzavírá smlouvy se zákazníky za všeobecných podmínek platných v okamžiku objednání.

 

2. Účastníci

Prodejce uzavírá smlouvy jen s takovými osobami, které jsou svéprávné, dosáhly věku 18 let a mají bydliště v Ceska.

 

3. Uzavření smlouvy

3.1 Smlouva se uskuteční prostřednictvím potvrzení příjmu nebo skutečným dodáním objednaného zboží. Dodávka objednaného zboží se uskuteční prodejcem až po zaplacení objednaného zboží a připsání kupní ceny včetně poplatků za přepravu na jeho účet. Pokud by prodejce dodatečně zjistil, že v údajích týkajících se výrobku, ceny nebo dostupnosti vznikla chyba, okamžitě o tom bude zákazníka informovat. Zákazník může za pozměněných podmínek objednávku znovu potvrdit. V opačném případě, pokud se již uskutečnilo přijetí smlouvy, je prodejce oprávněný od ní odstoupit.

3.2 Každý spotřebitel může v průběhu 14 dní po obdržení zboží od uzavřené smlouvy odstoupit odesláním písemného prohlášení o odstoupení. Postačí, aby prohlášení o odstoupení bylo odesláno v této lhůtě (rozhoduje datum poštovního razítka). Zákazník je povinen zboží prokazatelně a bez odkladu poslat zpět. Náklady na vrácení hradí zákazník s výjimkou případu, že zákazníkovi bylo doručeno jiné nebo vadné zboží. Zákazník může své právo na odstoupení od smlouvy uplatnit také tím způsobem, že zboží prodejci prokazatelně zašle bez udání důvodu zpět během 14 dní po jeho obdržení. Pro dodržení lhůty stačí v tomto případě prokazatelně včasné odeslání zboží. Předpokladem pro tuto formu uplatnění práva na odstoupení od smlouvy prostřednictvím jednoduchého vrácení zboží je to, že je nepoškozené a viditelně nepoužité, dostatečně orazítkované a k prodejci dorazilo. V případě jiné nebo vadné dodávky hradí náklady na zpětné poslání prodejce (poštovné). Vrácení zásilky stejně jako její prokázání je na riziko zákazníka. V případě oprávněného odstoupení zákazníka vrátí prodejce bez odkladu již zaplacenou kupní cenu po odečtení nákladů na balné a poštovné.

3.3 Výhrada dostupnosti:
Pokud prodejce po uzavření smlouvy zjistí, že objednané zboží již není dostupné nebo nemůže být dodáno z jiných oprávněných nebo reálných důvodů, je prodejce oprávněn nabídnout a doručit zboží stejné hodnoty a ceny nebo od smlouvy odstoupit. Již obdržené platby budou prodejcem bezodkladně po odstoupení od smlouvy, ať už kteroukoliv stranou, vráceny.

 

4. Dodací podmínky

4.1 Dodávka zboží se uskutečňuje na riziko klienta, náklady viz dodací podmínky.

Dodací podmínky

  • Dodávka prostřednictvím spedice k obrubníku. Přenesení zboží na dodací adresu musí provést zákazník.
  • Zasílání výhradně v Czech Republika.

Montáž na místě

  • Vybrané zboží je možné zaslat předmontované a připravené k provozu.
  • Dodací lhůta, v závislosti na disponibilitě zboží, je 1–2 týdny.
  • Platí pravidelné dodací podmínky (viz výše).

Montáž na místě

  • Při montáži se dodávka zpozdí o 5–6 týdnů.
  • Pozor: Při montáži provedené naším servisním týmem vznikají dodatečné náklady. Náš zákaznický servis se s vámi v této věci spojí.  

4.2 Dodací lhůty nejsou závazné, pokud nebyly výslovně písemně dohodnuty jako závazné.

4.3 Pro zajištění úvěrového rizika si společnost fitness company Handels GesmbH výslovně vyhrazuje realizaci dodávky až po doručení platby.

 

5. Cena

5.1 Vyskytne-li se ze strany prodejce chyba nebo neúplnost údajů týkajících se výrobku nebo ceny, má právo na opravu. Prodejce bude v takovém případě zákazníka bezodkladně po zjištění chyby, příp. po změně informovat o nových údajích. Zákazník poté může buď objednávku znovu potvrdit, nebo může prodejce od smlouvy odstoupit.

5.2 Všechny uvedené ceny se rozumí včetně DPH.

5.3 Ceny uvedené prodejcem na domovské stránce platí pouze pro objednávky v elektronickém obchodě.

5.4 Cena uvedená v košíku platí jako závazná. Vyskytne-li se však u údajů o ceně chyba nebo neúplnost, má prodejce právo na opravu.

5.5 V případě zpožděné platby musí náklady za vymáhání, především náklady poskytovateli inkasa, stejně jako případné právní vymáhání, hradit zákazník. Kromě toho zákazník výslovně souhlasí s tím, že v případě zpožděné platby je prodejce oprávněný předat jeho jméno (včetně dřívějších jmen), pohlaví, adresu, povolání, nezaplacenou částku, stejně jako upomínku úvěrovému registru a společnosti pověřené vymáháním pohledávky.

5.6 Dle ujednání se od splatnosti počítá úrok z prodlení 10 % p. a. Poplatek za zpracování každé upomínky prodejcem činí 7,50 eur.

 

6. Výhrada vlastnictví

Prodejce si vyhrazuje vlastnit veškeré zboží, které se zákazníkovi dodává, až do konečného a úplného zaplacení dodávaného zboží.

 

7. Záruka

7.1 Prodejce zaručuje, že výrobky nemají v okamžiku odeslání vady, které by omezovaly nebo snižovaly jejich hodnotu nebo vhodnost k obvyklému použití. Nepřihlíží se k bezvýznamnému snížení hodnoty nebo vhodnosti. Pokud by měl prodejce zboží v rámci záruky vyměnit, platí, že vyměňované zboží přechází do neomezeného vlastnictví prodejce.

7.2 Záruka poskytovaná prodejcem se uskutečňuje pouze v rámci aktuálně platných zákonných ustanovení rakouského práva.

7.3 Zákazník musí zboží ihned po dodání zkontrolovat, co se týče úplnosti a případných vad, a eventuální vady neprodleně oznámit prodejci.

7.4 V případě nekompletní dodávky má prodejce právo bezodkladně provést dodatečnou dodávku.

7.5 Protože prodejce prodává pouze pohyblivé předměty, nemá zákazník v případě záruční vady právo vyžadovat opravu přímo na místě. Navíc je zákazník povinen odeslat vadné věci prodejci zpět k opravě na náklady prodejce. Prodejce má v každém případě právo buď vadné zboží opravit, nebo provést náhradní dodávku ve stejné hodnotě. Pokud se oprava opakovaně nezdaří nebo pokud se opakovaně neuskuteční uspokojivá náhradní dodávka, je zákazník oprávněn vyžadovat snížení kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Prodejce ručí za zaručené vlastnosti, pokud se tyto výslovně označují za zaručené nebo záruku, avšak pouze podle určení opotřebení předmětu.

 

8. Ručení

8.1 Prodejce ručí v případech pozitivního porušení smluvní povinnosti, zadlužení v době uzavření smlouvy, zpoždění, nemožnosti splnit objednávku, nedovoleného zacházení stejně jako z jiného právního důvodu pouze v případě úmyslu a hrubé nedbalosti, s výjimkou zranění osob. To samé platí pro následné škody vzniklé vadou zboží. Ručení za zprostředkované škody (škody třetí strany) je obecně vyloučené.

8.2 Rozsah ručení prodejcem podle zákona zůstává nedotčený.

8.3 Výše uvedená ustanovení vracejí úplný rozsah odpovědnosti prodejci, jeho obchodnímu vedení a zaměstnancům. Rozsáhlejší ručení je vyloučeno.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Prodejce zaručuje, že zákaznické údaje spojené s tvorbou objednávky se shromažďují, zpracovávají, ukládají a používají pouze v souvislosti s vytvořením objednávky stejně jako za účelem průzkumu trhu a k interním a vlastním marketingovým účelům. Zákazník prodejci dovoluje, aby mu písemně, ale také v elektronické formě doručoval informační materiály k reklamním účelům a aby partnerům, se kterými spolupracuje, předával uložené údaje. Pokud si zákazník nepřeje využití údajů prodejcem ani zasílání výše uvedených informačních materiálů, je zákazník oprávněn proti tomuto použití kdykoliv prostřednictvím krátkého sdělení prodejci vznést námitku.

 

10. Volba práva

10.1 Pro právní vztahy mezi prodejcem a zákazníkem stejně jako na jakékoliv obchodní podmínky se uplatňuje rakouské právo. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1988 je vyloučeno.

10.2 Ustanovení článku 11.1 ponechává závazná ustanovení právních předpisů státu, ve kterém má zákazník místo svého obvyklého bydliště, nedotčena, když a pokud zákazník uzavřel kupní smlouvu, která nemůže zohlednit profesní nebo obchodní činnost zákazníka (spotřebitelská smlouva) a pokud zákazník učinil právní úkony požadované k uzavření kupní smlouvy ve státě jeho obvyklého pobytu.

 

11. Různé

11.1 Právo zákazníka na kompenzaci nebo zdržení nevzniká, ledaže je požadavek nesporný nebo právoplatně soudně stanovený. Práva zákazníka podle § 1052 ABGB (rak. občanského zákoníku) však zůstávají nedotčena.

11.2 Místem plnění pro platby je sídlo prodejce. Pro dodávky je místem plnění buď firma prodejce, nebo místo odeslání prvního přepravce, který pro prodejce pracuje.

11.3 Pokud by nemohla být jednotlivá ustanovení této smlouvy zcela nebo částečně právně účinná nebo svou právní účinnost později ztratila, nebude to mít vliv na platnost zbývající části smlouvy. Pro tento případ se strany zavazují, že se namísto neúčinného ustanovení dohodnou na účinném ustanovení, které, pokud je to právně možné, se bude co nejvíce přibližovat sledovanému ekonomickému cíli neúčinného ustanovení se zohledněním vyjádřených zájmů stran v této smlouvě. Totéž platí i tehdy, jestliže smlouva poukáže na nějaký nepředvídatelný nedostatek jedné ze stran.

11.4 Zákazník může svá práva proti prodávajícímu postoupit pouze s jeho písemným souhlasem.

11.5 Výhradním příslušným soudem je Obvodní soud v Traunu nebo jiný příslušný soud podle volby prodejce, pokud je zákazník obchodníkem ve smyslu obchodního zákoníku nebo veřejnoprávní korporací.

11.6 Pokud není předmětný smluvní vztah oběma stranami zcela naplněn, musí zákazník prodávajícímu ihned oznámit svou případnou novou adresu pro doručování. Pokud se tak ze strany zákazníka nestane, pokládají se písemnosti dodané na původní adresu za doručené.

11.7 Zákazník výslovně prohlašuje, pokud se předmětný obchod týká spotřebitelského obchodu, že dodací adresa je buď sídlo, obvyklý pobyt nebo místo zaměstnání a že příslušný soud k dodací adrese se považuje za sjednaný.

 

12. Možnosti platby

Visa
Mastercard
Okamžitý bankovní převod
PayPal
Apple Pay